09
ned, máj
0 Článkov

Písmo

Ak ste slovenským občanom, zdedí po vás vaše dieťa aj slovenské štátne občianstvo - dieťa slovenského občana sa stáva slovenským občanom automaticky. Ak sa vám teda potomok narodí v zahraničí, nie je treba mu slovenské občianstvo „vybavovať.“

 

Čo však zrejme vybavovať budete, je slovenský rodný list. Rodný list je verejná listina, matričný doklad, ktorý obsahuje informácie o narodení dieťaťa (deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa), základné údaje o dieťati (meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa) a o jeho rodičoch (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo a rodné číslo rodičov).

Rodný list potrebuje rodič pri zápise dieťaťa na trvalý pobyt, pri vybavovaní zdravotného poistenia pre dieťa, vrátane materských a rodičovských príspevkov, takisto sa bez neho nezaobíde, keď chce pre dieťa vybaviť cestovný doklad, atď.

Rodný list vydáva príslušná matrika podľa miesta narodenia dieťaťa. Ak porodíte dieťa v zahraničí, na zápis o narodení bude príslušná špeciálna matrika, tzv. Osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe oznámenia sa do nej zapisujú údaje o narodení štátnych občanov SR, ktoré nastali mimo územia SR – to znamená na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, či na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Ak chcete požiadať o slovenský rodný list pre dieťa, ktoré sa narodilo v zahraničí, neobraciate sa priamo na Osobitnú matriku. Komunikácia prebieha cez sprostredkovateľa, buď prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v cudzom štáte alebo cez matričný úrad, v ktorého územnom obvode má alebo mal občan posledný trvalý pobyt, alebo cez ktorýkoľvek matričný úrad, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt.

Narodenie vášho bábätka teda oznámite jednej z týchto inštitúcií - je treba, aby ste sa pri tejto príležitosti osobne dostavili aj s potrebnými dokladmi na zápis matričnej udalosti.

Čo budete potrebovať na vybavenie slovenského rodného listu

V prvom rade rodný list vydaný štátom, v ktorom sa dieťa narodilo, sobášny list rodičov (ak sú rodičia zosobášení), ev. doklad o otcovstve, platný doklad o štátnom občianstve SR rodiča (občiansky preukaz alebo cestovný pas), prípadne aj rodný list rodiča, ktorý je občanom SR.

Preklad cudzieho rodného listu do slovenčiny

Nakoľko ide o “cudzozemskú verejnú listinu,” zákon vyžaduje, aby bola úradne preložená súdnym prekladateľom (nie tlmočníkom) do slovenského jazyka. Preklad sa týka aj takzvaného “medzinárodného” rodného listu. Skôr, ako dáte cudzí rodný list preložiť súdnemu prekladateľovi, overte si, či nebude potrebné najprv zaobstarať aj vyššie overenie (legalizáciu, resp. superlegalizáciu alebo tzv. apostilu) - overenie pravosti podpisov a pečiatok na cudzom dokumente, aby bol doklad platný aj na Slovensku.

Legalizácia cudzích dokumentov (overenie)

Podmienka vyššieho overenia cudzích verejných listín závisí to od toho, ako má SR zmluvne upravené vzťahy s konkrétnymi štátmi (zmluvy o právnej pomoci). Ak ide o doklad z krajiny, s ktorou Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o právnej pomoci, musí byť superlegalizovaný.

V prípade, že sa dieťa narodí v štáte, ktoré je zmluvným štátom tzv. Haagskeho dohovoru, na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny stačí, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením – tzv. apostilou. Takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje, predloží sa na preklad súdnemu prekladateľovi (slovenskému) a je pripravený na predloženie slovenským úradom. Informácie o tom, či budete potrebovať vyššie overenie cudzích verejných listín (superlegalizáciu, legalizáciu, apostile), si môžete overiť na príslušnom zastupiteľskom úrade v zahraničí, telefonicky alebo na webstránke.

Ako dlho to trvá

Osobitná matrika má zo zákona vykonať zápis najneskôr do troch mesiacov, v odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť, a to najviac o tri mesiace, o čom by vás ale písomne upovedomili. Nepísaným pravidlom je, že stíhajú vydať rodný list do 9 týždňov. Zastupiteľské úrady však zo zákona žiadnu lehotu na vybavenie nemajú, čo môže vybavenie zdržať.


Užitočné:

Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Ríme

Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00135, Roma, Taliansko

+39 0636715200

Úradné hodiny konzulárneho oddelenia:

Pondelok, Streda, Piatok: 8:30 – 12:00

Diskutovať

Najčítanešie

Najnovšie v diskusii

  • Žiadne príspevky na zobrazenie