09
ned, máj
0 Článkov

Písmo

Ak cestujete do Talianska je povinné mať pri sebe platné cestovné doklady. V prípade dospelých je to platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, u detí cestovný pas.

 

Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje žiadne špeciálne očkovanie ani medzinárodný očkovací preukaz. Povinný je Európsky zdravotný preukaz, ktorý oprávňuje na bezplatnú prvú pomoc v urgentných prípadoch. Ak budete musieť počas pobytu v Taliansku vyhľadať lekársku pomoc, uhrádza sa spoluúčasť priamo na mieste, vo výške približne 14€ a viac. Všetky lieky si budete musieť hradiť v plnom rozsahu. Potvrdenia o všetkých poplatkoch je potrebné po návrate predložiť zdravotnej poisťovni, ktorá rozhodne, či vám určitú sumu z týchto výdavkov preplatí.

Pri cestovaní do Talianska platia maximálne limity dovozu niektorých druhov tovarov – hlavne cigariet a alkoholu. Limit stanovuje 800 cigariet, 1kg tabaku na fajčenie, 400 krátkych cigár, 200 cigár, 10 litrov alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom vyšším ako 22%, 20 litrov alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom alkohololu nižším ako 22%, 90 litrov vína, z toho maximálne 60 litrov šumivého vína, 110 litrov piva. Dovoz a vývoz hotovosti je limitovaný na 10 000 €, ak prekročíte  túto hranicu môže vám byť zabavená vaša hotovosť do výšky 40%  prevyšujúcej limit.  

Pre dovoz spoločenských zvierat platia európske nariadenia. Vlastník spoločenského zvieraťa (pes, mačka a fretka) je povinný pred vycestovaním so svojim spoločenským zvieraťom splniť veterinárne požiadavky na premiestňovanie spoločenských zvierat medzi členskými štátmi. Od 1. októbra 2004 uplatňuje Taliansko nariadenie ES č. 998/2003, kde podľa čl. 5 ods. 1 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat musí byť spoločenské zviera označené zreteľne čitateľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom (transpondér - mikročip) a sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vyrobeného v súlade s Rozhodnutím Komisie 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva a so sériovými číslami pasov pridelenými Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a zverejnenými na internetovej stránke www.svps.sk

Dovoz vtáctva a iných zvierat do Talianska (korytnačky, žaby, apod.) je upravený nariadením 998/2003/CE, v zmysle ktorého je dovoz možný za podmienky, že počet zvierat neprevyšuje 5, sprevádzajú majiteľa a je zaistená ich bezpečnosť. Dovoz vtákov v príslušnej klietke musí byť sprevádzaný osvedčením podpísaným povereným veterinárnym lekárom, že zviera bolo vyšetrené 48 hodín pred odletom, nevykazovalo žiadne klinické príznaky ochorenia svojho druhu a je schopné vydržať cestu do konečného miesta určenia. Certifikát musí obsahovať opis zvieraťa, majiteľa zvieraťa, adresu pôvodu a konečné miesto určenia zvieraťa.

V zmysle Washingtonskej konvencie je prísne zakázaný dovoz a vývoz chránených druhov fauny a flóry –v prípade vývozu takýchto druhov zo strany pestovateľov alebo chovateľov vo výnimočných prípadoch je treba predložiť certifikát CITES (Convention on International Trade ofEndangered Species).

Aj niektoré rastliny ako napr. kaktus Ariocarpu a orchidea Papiotelinum, boli uznané za chránený druh a ich dovoz je podmienený povolením vydaným krajinou pôvodu.
Zákaz vývozu a dovozu slonoviny, vzácnych kožušín, korálov, výrobkov z hadej kože, drevených remeselných výrobkov pochádzajúcich z Amazónie, výnimky platia len v prípade sprievodného certifikátu CITES.
Umelecké predmety a umelecké diela – dovoz a vývoz umeleckých diel starších ako 50 rokov vyžaduje certifkát pôvodu zo strany Ministerstva kultúry – odbor exportu krajiny pôvodu. Umelecké diela do 50 rokov a od žijúcich autorov je možné vyvážať a dovážať bez certifikátu. Umelecké diela, resp. exponáty, ktoré majú historický význam, resp. sú kultúrnym dedičstvom, vyžadujú osobitné povolenie Ministerstva kultúry krajiny pôvodu – aj v prípade dočasného vývozu za účelom vystavenia exponátov, napr. v galérii.
Dovoz kultúrnej pamiatky musí byť ohlásený na colnom úrade s predložením dokladu o kúpe tovaru. Následne môže žiadateľ požiadať Ministerstvo pre kultúrne pamiatky a kultúrne aktivity Talianska o vydanie potvrdenia a uskutočnení dovozu.
Pri vývoze kultúrnych pamiatok z územia Talianska musí cestovateľ predložiť na colnom úrade povolenie na vývoz vydané Odborom pre vývoz Ministerstva pre kultúrne pamiatky a kultúrne aktivity Talianska.
Cestujúci nemôžu do Talianska dovážať ani vyvážať falšované predmety. Turisti sú teda povinní overiť si, či neporušujú práva duševného vlastníctva. Dovoz falšovaných predmetov sa trestá v zmysle ustanovení Trestného zákonníka. (zdroj MZV)

Do Talianska sa pomerne často cestuje autom. Je potrebné striktne dodržiavať predpisy cestnej premávky, pokuty sú v Taliansku naozaj vysoké.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozorňuje hlavne na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti a predbiehanie na zakázaných úsekoch. Napríklad za prekrocenie rýchlosti nad 60km/h je pokuta 3287 euro a odobratie vodičského preukazu na dobu 6 až 12 mesiacov, ak sa priestupku dopustíte opakovane behom dvoch rokov tak prichádzate o vodičké oprávnenie na trvalo a môže opäť navštíviť autoškolu.Tak ako u nás je povinné celodenné svietenie. Pri šoférovaní pozor aj na alkohol v krvi. Povolený limit je 0,5 promile, ale prekorčenie limitu 1,5 promile sa trestá pokutou od 1500 do 6000 eur väzením od 6 mesiacov do 1 roka a odobratím vodičského preukazu aj motorového vozidla.

Bezpečnosť v Taliansku je v zásade rovnaká ako v iných krajinách EÚ. Vo vyššej miere sa môžu vyskytovať vreckári, najmä v prehustených miestach a na verejných priestranstvách. Odporúča sa dôsledné uchovávanie cestovných dokladov, peňazí a cenných vecí.

Vo všetkých verejných a súkromných uzavretých priestoroch, do ktorých je verejný prístup, platí zákaz fajčenia s výnimkou priestorov vybavených zariadeniami na recykláciu vzduchu. Zákaz fajčenia platí aj v baroch, reštauráciách a na diskotékach, kde možno fajčiť len vo vyhradených, múrom oddelených priestoroch. Pri porušení zákazu hrozí pokuta od 27,50 eur do 270 eur. Ak ste zákaz porušili v prítomnosti tehotnej ženy alebo dieťaťa do 14 rokov, výška pokuty sa zdvojnásobí.

Za nákup falzifikátov u plážových či pouličných predajcov môže byť zákazník pokutovaný sumou až do výšky 10-tisíc eur.

Dovoz benzínu/nafty je povoleny maximálne 10 litrov v homologizovanom kanistri, prekročenie tohoto limitu sa môže trestať odnatím slobody do troch rokov a uloženie pokuty do 7500 eur.

Web stránky ktoré vám môžu v Taliansku pomôcť: možnosť ako zistiť cenu za dialnicu v Taliansku vám poskytuje stránka www.autostrade.it, ceny pohonných hmôt v Taliansku www.prezzibenzina.it, vlaky www.trenitalia.com, trajekty www.traghettilines.it, počasie www.meteo.it 

Dôležité čísla v Taliansku:

Carabinieri 112

Polícia 113

Prvá pomoc 118

Hasiči 115

SOS na cestách/odťahová služba 800 116 800

Asistenčné služby 116

Telefónna predvoľba v Taliansku 0039 /*39/


Diskutovať

Najčítanešie

Najnovšie v diskusii

  • Žiadne príspevky na zobrazenie