09
ned, máj
0 Článkov

Písmo

Služby zdravotnej starostlivosti sa zakladajú na bydlisku. Na zdravotnú starostlivosť majú nárok osoby, ktoré sú zaregistrované na miestnych zdravotných strediskách (Azienda sanitaria locale) v mieste svojho bydliska, ako aj na osoby, ktoré na ňu majú nárok na základe platných vnútroštátnych právnych predpisov a predpisov Spoločenstva. Nárok na zdravotnú starostlivosť majú všetci talianski štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko v Taliansku, všetky osoby so zdravotným poistením v inom členskom štáte Európskej únie, ktoré pracujú v Taliansku a osoby, ktoré sú nimi vyživované.

Starostlivosť alebo lieky môže zdarma poskytnúť miestne zdravotné stredisko alebo ich môžu poskytnúť zmluvní lekári alebo lekárnici s tým, že pacient musí uhradiť náklady na prijaté výkony; pacient si potom dá tieto náklady preplatiť.

Väčšina liekov je uvedená v zozname liekov, ktorý obsahuje dve kategórie. Prvá kategória je úplne bezplatná a zahrňuje lieky na liečenie akútnych stavov,vysokorizikových chorôb a chorôb spôsobujúcich zdravotné postihnutie a chronických ochorení. Za lieky druhej kategórie musíte uhradiť časť nákladov priamo lekárnikovi pri kúpe lieku na predpis. Za každý predpis vystavený lekárom musíte zaplatiť určitú sumu hradenú pacientom. Ak vám lekár predpíše liek, ktorý sa nenachádza v zozname špeciálnych liekov, musíte jeho cenu uhradiť v plnej výške.

Za diagnostické a laboratórne vyšetrenia je stanovený určitý príspevok poistenca. Starostlivosť v nemocniciach a na súkromných klinikách sa poskytuje bezplatne, ak sú tieto nemocnice a kliniky zmluvnými partnermi národnej zdravotnej poisťovne (Servizio Sanitario Nazionale). Na účely hospitalizácie treba vždy predložiť poukaz od všeobecného lekára, pokiaľ nejde o naliehavý prípad. Prijatie do zmluvných zdravotníckych zariadení musí vopred povoliť vaše miestne zdravotné stredisko. Za hospitalizáciu sa neplatí. Ak si však chcete zabezpečiť osobitné pohodlie (samostatná izba, telefón, televízia), musíte uhradiť dodatočné náklady.

Pokiaľ ide konkrétne o dávky v materstve, všeobecná pôrodnícka starostlivosť, ako aj všetky analýzy pred počatím a pred pôrodom, sa poskytujú priamo a bezplatne v miestnych zdravotných strediskách. Túto starostlivosť môže poskytovať aj doma zmluvná pôrodná asistentka národných zdravotníckych služieb (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). Ak príjem rodiny neprekračuje zákonom stanovenú ročnú výšku, návštevy u lekára a laboratórne analýzy pre matky a deti do veku šiestich rokov sa poskytujú bezplatne.

Hoci sú na celom vnútroštátnom území zaručené jednotné minimálne výšky zdravotných dávok, so zreteľom na vysokú mieru autonómie talianskych regiónov vo vzťahu k štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti, sa môžu vyskytovať malé rozdiely medzi regiónmi, pokiaľ ide o podmienky a podrobné pravidlá vyplácania zdravotných, lekárenských a doplnkových dávok.

Lekárska starostlivosť zahŕňa:

  • ošetrenie všeobecným lekárom poskytované mimo nemocnice

  • pediatrickú starostlivosť a pôrodnícku a gynekologickú starostlivosť

  • starostlivosť v rámci odborného lekárstva (vrátane zubnej starostlivosti) poskytovaná vo verejných a súkromných zdravotných strediskách, ktoré podpísali  zmluvu s národnou zdravotnou poisťovňou

  • hospitalizáciu (aj v prípade pôrodu) vo verejných zdravotných zariadeniach (nemocnice, kliniky atď.) a v súkromných zdravotných zariadeniach, ktoré podpísali zmluvu s národnou zdravotnou poisťovňou

  • lieky a farmaceutické výrobky na predpis všeobecného alebo odborného lekára, ktorý je zamestnancom národnej zdravotnej poisťovne alebo ktorému vydala táto poisťovňa príslušné oprávnenie.

Doplnkové dávky

Národný zdravotnícky systém ponúka aj osobitné doplnkové dávky. Doplnkové dávky sú spravidla nepriame a iba časť nákladov na tieto dávky sa nahrádza. Pediatrická starostlivosť je bezplatná a poskytuje sa do veku dvanásť rokov. Okrem iného sem patria kúpeľné procedúry, osobitná ortopedická starostlivosť, protézy a vybrané diagnostické úkony. Podmienkou získania doplnkových dávok je podanie žiadosti miestnemu zdravotnému stredisku, ku ktorej musí byť pripojené stanovisko ošetrujúceho lekára.

Ako a kde zdravotnú starostlivosť získate

Lekársku starostlivosť poskytuje zdravotné stredisko v mieste vášho bydliska (Azienda sanitaria locale, ASL). ASL je súčasťou národnej zdravotnej poisťovne (Servizio Sanitario Nazionale, SSN).

Je potrebné navštíviť miestne zdravotné stredisko, zapísať sa do národnej zdravotnej poisťovne a vybaviť si preukaz zdravotného poistenia (Tessera Sanitaria). Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby sa môžu zapísať hneď po zaplatení príspevkov do talianskeho vnútroštátneho systému zdravotného poistenia. /Slováci, ktorí v Taliansku pracujú sa prihlasujú na základe pracovnej zmluvy, ktorá im bola vystavená/. Pri registrácii si musíte vybrať ošetrujúceho lekára zo zoznamov zmluvných lekárov národnej zdravotnej poisťovne. Všeobecnú lekársku starostlivosť poskytuje priamo lekár, ktorý má zmluvu s národnou zdravotnou poisťovňou v miestnom zdravotnom stredisku alebo v inom zdravotníckom zariadení, ktoré je akreditované zdravotnou poisťovňou.
Musíte sa obrátiť výlučne na lekára, ktorého ste si vybrali, alebo v čase neprítomnosti tohto lekára na jeho určeného zástupcu. Ak sa dočasne zdržujete mimo miesta vášho bydliska alebo pobytu, v naliehavom prípade sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek zmluvného lekára zdravotnej poisťovne. V takomto prípade musíte zaplatiť náklady na ošetrenie a tieto náklady sa vám potom nahradia v rozsahu stanovených sadzieb. Existuje pohotovostná lekárska služba pre naliehavé prípady, ktorá je dostupná v noci, počas víkendov a sviatkov.
Pri každom presťahovaní sa musíte zaregistrovať zdravotnom stredisku v mieste vášho nového bydliska. Ak patríte k námornému personálu alebo civilnej leteckej posádke, zdravotnícke služby pre vás riadi osobitný úrad ministerstva zdravotníctva (Ufficio disanità marittima ed aerea).

Ak potrebujete nájsť miestne príslušné zdravotné stredisko vrátane kontaktných údajov, navštívte internetovú stránku ministerstva zdravotníctva na adrese:

http://www.salute.gov.it/infoSalute/infoSaluteHome.jsp

Nemocenské dávky

Peňažné nemocenské prídavky sú denné prídavky, pričom účelom týchto prídavkov je nahradiť príjem, o ktorý daný zamestnanec prichádza v dôsledku choroby. Dávky sa priznávajú zamestnancom v prípade choroby od štvrtého dňa po prepuknutí choroby (prvé tri dni teda nie je možné vyplácať príspevok, okrem prípadu recidívy) a vyplácajú sa počas najviac 180 dní v priebehu kalendárneho roka. V prípade zamestnancov na dobu určitú sa uplatňujú iné podmienky.
Dávky vypláca zamestnancom, až na niektoré kategórie zamestnancov, priamo zamestnávateľ po odpočítaní súm, ktoré sa musia zaplatiť národnej sociálnej poisťovni (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS) ako príspevky. Počas prvých dvadsiatich dní choroby sú dávky spravidla vo výške 50% mzdy a po dvadsiatom dni sa zvyšujú na 66,66 %.
Lekár musí elektronicky zaslať potvrdenie ústavu INPS, pričom kópiu potvrdenia dostane zamestnanec. Zamestnávateľ môže informácie o predpokladanom priebehu choroby zamestnanca získať len po prihlásení pomocou prideleného identifikačného čísla (PIN). Neopodstatnená neprítomnosť zamestnanca v čase kontrolnej návštevy u neho doma bude mať za následok pozastavenie vyplácania nemocenských dávok na dobu najmenej desiatich dní a v prípade opakovanej neprítomnosti zníženie dávky na zostávajúcu dobu o 50 %. Dávky sa nevyplácajú za dni omeškaného lekárskeho potvrdenia.

Zdroj: EK

mh

Diskutovať
Discuss this article in the forums (2 replies).

Ika zodpovedaná téma: #183 pred 4 rokmi 7 mesiacmi
Super článok,ako to je ale,pokiaľ niekto leží v nemocnici?Vtedy myslím,je to nejak inak,s tým potvrdením pre INPS....
Marta zodpovedaná téma: #186 pred 4 rokmi 7 mesiacmi
Ahoj. Ďakujeme za komentár. Pozrieme sa na to :-)

Najčítanešie

Najnovšie v diskusii

  • Žiadne príspevky na zobrazenie