09
ned, máj
0 Článkov

Písmo

Zamestnané ženy (alebo otcovia, ak to situácia vyžaduje) majú zákonnú povinnosť/nárok na platenú materskú (otcovskú) dovolenku v trvaní päť mesiacov v rozmedzí pred pôrodom a po ňom.

Dávky v materstve kryjú v zásade platenú dovolenku, na ktorú majú zamestnankyne nárok. V podstate nesmú pracovať dva mesiace pred predpokladaným dátumom pôrodu a tri mesiace po skutočnom dátume pôrodu. Môžu si tiež vybrať možnosť prestať pracovať mesiac pred pôrodom a štyri mesiace po ňom, to sa však podmieňuje súhlasom lekára.

Za určitých okolností (smrť alebo ťažká choroba matky, opustenie rodiny atď.) sa vyplácajú otcovi, ktorý sa namiesto matky stará o dieťa.
Zamestnankyne, samostatne zárobkovo činné ženy a ženy vykonávajúce slobodné povolanie, ako aj ženy s netypickými pracovnými zmluvami na dobu určitú zaregistrované v osobitnom dôchodkovom systéme INPS nemusia prestať pracovať.

Materské dávky sa vyplácajú zamestnankyniam, ktoré sú adoptívnymi matkami alebo ktoré prevzali do starostlivosti deti mladšie ako šesť rokov najviac po dobu troch mesiacov (osemnásť rokov v prípade medzinárodného osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti na účely osvojenia).

Počas obdobia povinnej neprítomnosti v práci z dôvodu materstva dávka predstavuje 80% mzdy. Zo systému INPS sa tiež počas prvých dvoch mesiacov pred predpokladaným dátumom pôrodu a troch mesiacov po skutočnom dátume pôrodu vypláca priama denná dávka v materstve samostatne zárobkovo činným ženám (poľnohospodárkam, ženám s poľnohospodárskou pôdou v nájme, obchodníčkam a majiteľkám obchodov).

Uvedené dávky vo všeobecnosti vypláca priamo zamestnávateľ a odpočítajú sa od súm platených príspevkov do národnej sociálnej poisťovne (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS).

Pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, zamestnaný otec a zamestnaná matka majú nárok na neprítomnosť v práci, obaja aj v rovnakom čase, ale spolu na maximálne jedenásť mesiacov, ato až do 8 rokov veku dieťaťa. Platí to aj v prípade osvojenia dieťaťa alebo jeho prevzatia do starostlivosti. Otec má nárok na pracovné voľno aj počas povinnej materskej dovolenky alebo počas voľna matky na dojčenie.

Samostatne zárobkovo činné ženy majú takisto nárok na rodičovskú dovolenku, ale iba v trvaní troch mesiacov v priebehu prvého roka života dieťaťa a na túto dobu sú povinné prestať pracovať.

Počas rodičovskej dovolenky sa vypláca dávka vo výške 30% mzdy alebo bežného platu obom rodičom , a to maximálne šesť mesiacov v priebehu prvých troch rokov života dieťaťa (v prípade osvojenia alebo prevzatia dieťaťa do starostlivosti v priebehu troch rokov po príchode dieťaťa do rodiny). Po uplynutí šiestich mesiacov (kým dieťa nedosiahne osem rokov) sa dávka vypláca v prípade, že individuálny príjem rodiča žiadateľa nepresahuje dva a pol násobok výšky minimálneho starobného dôchodku platnému k tomuto dátumu.

Žiadosti o materskú a rodičovskú dovolenku sa posielajú zamestnávateľovi aj ústavu INPS. Ak sa žiadosť o priznanie dávok týka dovolenky na dojčenie, musí sa poslať len zamestnávateľovi a je k nej potrebné priložiť príslušné osvedčenie vydané detským lekárom, ako aj miestoprísažné vyhlásenie, že druhý rodič dieťaťa nečerpá rovnakú dovolenku v rovnakom čase.

 

Diskutovať

Najčítanešie

Najnovšie v diskusii

  • Žiadne príspevky na zobrazenie