09
ned, máj
0 Článkov

Písmo

Všetci zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce určité druhy odbornej alebo obchodnej činnosti, ktoré v súlade s talianskym právom môžu privodiť pracovný úraz alebo chorobu z povolania, sú poistení proti týmto rizikám.

Osobitné legislatívne opatrenia rozšírili poistnú ochranu na určité kategórie pracovníkov (akými sú napr. vedúci pracovníci, profesionálni športovci a tzv. Parasubordinati), ako aj na pracovníkov, ktorí vykonávajú výlučne domáce práce (t. j. poistenie žien v domácnostiach).

Výraz choroba z povolania zahŕňa riziká uvedené v zoznamoch, ako aj akékoľvek iné choroby, ktorých pracovný pôvod, t. j. etiologickú spojitosť s činnosťou, ktorú vykonáva, môže pracovník preukázať.

Aké dávky sa poskytujú?

Poistený pracovník, ktorý utrpí pracovný úraz alebo ochorie na chorobu z povolania, má nárok na lekárske ošetrenie, peňažné dávky a doplnkové príspevky vyplácané poisťovňou INAIL (Národná poisťovňa pracovných úrazov).

Okrem lekárskej starostlivosti, je možné čerpať aj nasledujúce príspevky k zdravotnej starostlivosti spadajúce výlučne do kompetencie poisťovne INAIL:
-protézy a zdravotnícke pomôcky,
-kúpeľnú a termálnu liečbu (hydroterapia a fangoterapia) a pobyty v ozdravovniach,
-lekárske prehliadky a súdnolekárske posudky,
-ambulantnú prvú pomoc poskytovanú spoločne s regionálnymi orgánmi.

Peňažné dávky zahŕňajú:

-dennú dávku pri dočasnej úplnej pracovnej neschopnosti,
-rentu z dôvodu trvalej pracovnej neschopnosti,
-odškodnenie za trvalú fyzickú a/alebo psychickú ujmu, takzvanú biologickú ujmu,
-priamy príplatok vyplácaný na celé obdobie rehabilitácie,
-dočasné odškodnenie za silikózu a azbestózu,
-pozostalostnú rentu,
-podporu pri úmrtí,
-mesačný príspevok na osobnú starostlivosť (assegno di assistenza personale e continuativa),
-osobitný mesačný pozostalostný príspevok vyplácaný pozostalým po poberateľovi renty z dôvodu trvalej práceneschopnosti (aj vtedy, ak poberateľova smrť nesúvisela s jeho/jej zamestnaním).

Sociálne doplnkové dávky zahŕňajú:

-náhradu pre ľudí s úplnou stratou schopnosti vykonávať prácu, ktorá sa vypláca pracovníkom, ktorí sa nemôžu zamestnať v žiadnom odvetví z dôvodu vážneho fyzického postihnutia,
-koncoročný príspevok – príplatok určený postihnutým osobám, ktorých neschopnosť pracovať bola ohodnotená na 80 až 100%.

Denná náhrada za dočasnú úplnú pracovnú neschopnosť

Táto dávka sa vypláca od štvrtého dňa po dni, kedy došlo k nehode alebo k vypuknutiu choroby, a poskytuje sa do vyliečenia. Náhrada vo výške 60 % denného zárobku vypočítaného na základe 15 dní pred začiatkom neschopnosti sa vypláca do 90. dňa práceneschopnosti. Od 91. dňa sa zvyšuje na 75% denného zárobku.

Renta z dôvodu trvalej pracovnej neschopnosti

Odškodnenie sa vypláca vo forme kapitálového plnenia v prípade, že spôsobená ujma dosiahla premenlivú mieru od 6% do 15% a vo forme doživotnej renty, pokiaľ je miera ujmy vyššia ako 16 %. Vprípade, že ujma na zdraví dosahuje aspoň 16 %, vychádza sa z toho, že táto ujma má vplyv aj na zárobkovú schopnosť. Práve z tohto dôvodu sa v týchto prípadoch odškodňujú aj dôsledky vyplývajúce zo zníženia príjmov, a tým vzniknuté zhoršenie kvality života. Výška renty sa vypočíta zo mzdy, ktorú pracovník poberal počas roka pred dátumom úrazu alebo vzniku choroby, so zreteľom na stupeň pracovnej neschopnosti.

Renty z dôvodu trvalej pracovnej neschopnosti sa každoročne upravujú 1. júla ministerským výnosom podľa indexu spotrebiteľských cien.
Miera pracovnej neschopnosti sa z úradnej moci alebo na žiadosť zamestnanca môže kedykoľvek upraviť v priebehu prvých dvoch rokov a potom v intervaloch aspoň raz do roka.
K žiadosti o preskúmanie musí byť pripojené lekárske potvrdenie. Výška renty sa zvýši o jednu dvadsatinu na každé nezaopatrené dieťa.

Mesačný príspevok na osobnú starostlivosť

V prípade trvalej úplnej pracovnej neschopnosti vyžadujúcej stálu opatrovateľskú starostlivosť aj pri vykonávaní bežných každodenných činností sa tento príspevok vypláca v prípade, že starostlivosť neposkytuje priamo INAIL, nemocnica alebo iný subjekt. Tento príspevok dopĺňa invalidný dôchodok.

Pozostalostná renta

Ak pracovník zomrie následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho pozostalí budú dostávať mesačnú rentu vypočítanú percentuálnou sadzbou z poslednej ročnej mzdy, ktorú poberal zosnulý.

Percentuálne sadzby sú takéto:
-50% sa vypláca pozostalému manželskému partnerovi,
-20% sa vypláca každému dieťaťu do veku 18 rokov. Deti majú nárok na túto rentu do veku 21rokov, pokiaľ študujú na strednej škole alebo do veku 26 rokov, pokiaľ študujú na univerzite
-40% sa vypláca deťom, ktorým zomreli obaja rodiči.

Ak zosnulý nezanechal po sebe manželského partnera ani deti:
-20% sa vypláca každému rodičovi, ak boli vyživovaní zosnulým až do jeho smrti,
-20% sa vypláca každému súrodencovi, ak boli vyživovaní zosnulým do jeho smrti.

Podpory pri úmrtí

INAIL vyplatí jednorazovú podporu pozostalým, ktorí poskytnú dôkaz o tom, že v súvislosti s úmrtím poisteného, ku ktorému došlo následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, mali dodatočné výdavky. Jej výška je 1936,80 EUR.

Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania?

Vprípade úrazu v práci musí zamestnanec o tejto skutočnosti ihneď informovať svojho zamestnávateľa. Ak má úraz za následok zranenia vyliečiteľné za viac ako tri dni, zamestnávateľ je povinný oznámiť úraz INAIL do dvoch dní od chvíle, kedy sa o ňom dozvedel.

Od 1. januára 2010 je možné poslať žiadosť do poisťovne INAIL iba elektronicky prostredníctvom prístupu on-line. Žiadosť môže podať priamo žiadateľ, jeho rodinný príslušník alebo sprostredkovane úradníci Patronati (poverené strediská poskytujúce právne a praktické rady a pomoc pri vypĺňaní žiadostí o dávky), ktorí poskytujú bezplatnú pomoc.

Hlásenie opracovnom úraze sa INAIL posiela on-line cez internetovú stránku: http://www.inail.it
Smrteľný úraz treba oznámiť do 24 hodín.

Choroby z povolania je potrebné zamestnávateľovi oznámiť do 15 dní od vypuknutia ochorenia. Zamestnávateľ musí túto skutočnosť oznámiť poisťovni INAIL do 5 dní od prijatia relevantných lekárskych potvrdení. Pri nedodržaní oznamovacej povinnosti v súlade s vyššie uvedenými podmienkami bude môcť poistený pracovník počas nasledujúcich troch rokov požiadať o dávky, na ktoré má nárok. Po tejto dobe zákonný nárok na požiadanie dávok zaniká.

Zdroj: Predpisy EK

mh

Diskutovať

Najčítanešie

Najnovšie v diskusii

  • Žiadne príspevky na zobrazenie